ระบบค้นหาเบอร์โทรศัพท์ เขตสุขภาพที่ 12

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทร e-mail แก้ไข ลบ
ไม่พบข้อมูล
วิธีการค้นหา
1.ป้อนชื่อ - นามสกุลหรือบางส่วนของคำ โดยไม่ต้องมีคำนำหน้าชื่อ เช่น นาย, นางสาว เป็นต้น แล้วกดค้นหา
2.ป้อนตำแหน่ง - หน่วยงานหรือบางส่วนของคำ แล้วกดค้นหา
3.กดค้นหาโดยไม่ต้องป้อนข้อมูล จะแสดงรายชื่อทั้งหมด
ติดต่อ
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 161/1 อาคารมหิดลอดุลยเดช ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. 074-323431 โทรสาร. 074-323285 Email:cioregion12@gmail.com