รายงานประเมินผลตัวชี้วัด
ปี QOF :
จังหวัด : อำเภอ :
ยุทธศาสตร์ :
กลุ่มตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัดกลางถูกประมวลผลจาก สปสช. ส่วนกลาง สปสช.เขต 12 จะนำมาเสนอทุกรอบสามเดือน ระยะเวลาบริการระหว่าง 1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2560
ตัวชี้วัดระดับพื้นที่่ใข้ระยะเวลาบริการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560 ยกเว้น ตัวชี้วัดทันตกรรม ระยะเวลาบริการระหว่าง 1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2560
 
กำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ แล้วคลิก "ประมวลผล"
 
 
 
คณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เขต 12 
โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 138, 139 โทรสาร 0 7461 2344 
มีผู้เข้าชมแล้ว 88,512 ครั้ง นับจาก 1 พ.ย. 2558 ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 3 คน
Copyright © 2014 (Version : 2014.12)