: รายงานความครอบคลุมการคัดกรองความดันโลหิตสูง (รวมผู้ป่วย)
: รายงานความครอบคลุมการคัดกรองความดันโลหิตสูง (ไม่รวมผู้ป่วย)
: รายงานจำนวนประชากรที่มีภาวะความดันโลหิตจากการคัดกรองอยู่ในกลุ่มปกติ (SBP < 120 mmHg. และ DBP < 80 mmHg.)
: รายงานจำนวนประชากรที่มีภาวะความดันโลหิตจากการคัดกรองอยู่ในกลุ่มแฝง/เสี่ยง (SBP = 120-139 mmHg. หรือ DBP = 80-89 mmHg.)
: รายงานจำนวนประชากรที่มีภาวะความดันโลหิตจากการคัดกรองอยู่ในกลุ่มสงสัยเป็นโรค (SBP >= 140 mmHg. หรือ DBP >= 90 mmHg.)
: รายงานความครอบคลุมการคัดกรองเบาหวาน (รวมผู้ป่วย)
: รายงานความครอบคลุมการคัดกรองเบาหวาน (ไม่รวมผู้ป่วย)
: รายงานจำนวนประชากรที่มีภาวะเบาหวานจากการคัดกรองอยู่ในกลุ่มปกติ (< 100 mg/dl.)
: รายงานจำนวนประชากรที่มีภาวะเบาหวานจากการคัดกรองอยู่ในกลุ่มแฝง/เสียง (100 - 125 mg/dl.)
: รายงานจำนวนประชากรที่มีภาวะเบาหวานจากการคัดกรองอยู่ในกลุ่มสงสัยเป็นโรค (>= 126 mg/dl.)
: รายงานการประเมินค่าการทำงานของไต (eGFR) ในผู้ป่วยเบาหวาน
: รายงานอัตราระดับ Fasting blood sugar ในผู้ป่วยเบาหวานอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ (>=70 mg/dl และ <= 130 mg/dl)
: รายงานอัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ HbA1c ประจำปี
: รายงานอัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับ HbA1c น้อยกว่า 7 %
: รายงานอัตราการเข้ารักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันจากโรคเบาหวาน
: รายงานอัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Lipid Profile ประจำปี
: รายงานอัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับ LDL น้อยกว่า 100 mg/dl
: รายงานระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยเบาหวานทีมีระดับความดันโลหิตต่ำกว่าหรือเท่ากับ 130/80 mmHg.
: รายงานอัตราผู้ป่วยเบาหวานอายุ 40 ปีขึ้นไป ได้รับยา Aspirin
: รายงานอัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Microalbuminuria ประจำปี
: รายงานอัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มี Microalbuminuria ที่ได้รับการรักษาด้วยยา ACE inhibitor หรือ ARB
: รายงานอัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจจอประสาทตาประจำปี
: รายงานอัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากประจำปี
: รายงานอัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจเท้าอย่างละเอียดประจำปี
: รายงานอัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า
: รายงานอัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตัดนิ้วเท้า,เท้า หรือ ขา
: รายงานอัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการสอนให้ตรวจและดูแลเท้าด้วยตนเองหรือสอนผู้ดูแลอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
: รายงานอัตราผู้ป่วยเบาหวานที่สูบบุหรี่ได้รับคำแนะนำปรึกษาให้เลิกบุหรี่
: รายงานอัตราผู้ป่วยเบาหวานที่เป็น Diabetic retinopathy
: รายงานอัตราผู้ป่วยเบาหวานที่เป็น Diabetic nephropathy
: รายงานการประเมินค่าการทำงานของไต (eGFR) ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
: รายงานอัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการตรวจ LDL ประจำปี
: รายงานอัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางไตประจำปี
: รายงานอัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการตรวจจอประสาทตาประจำปี
: รายงานอัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ < 140/90 mmHg.
: รายงานอัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการตรวจติดตาม (follow up) อย่างน้อย 2 ครั้ง
: รายงานอัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการประจำปี
: รายงานอัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนหัวใจและหลอดเลือด
: รายงานอัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดสมอง
: รายงานอัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต
: รายงานอัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่สูบบุหรี่ได้รับคำแนะนำปรึกษาให้เลิกสูบบุหรี่
: รายงานจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ (ตามช่วงเวลา) กลุ่มโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมอง และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
: รายงานจำนวนผู้ป่วยรายเก่า กลุ่มโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมอง และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
: รายงานจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด กลุ่มโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมอง และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
: รายงานจำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมอง และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่เสียชีวิตรายใหม่ (ตามช่วงเวลา)
: รายงานจำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมอง และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่เสียชีวิตรายเก่า
: รายงานจำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมอง และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่เสียชีวิตทั้งหมด
: รายงานจำนวนผู้รับบริการ กลุ่มโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมอง และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
สำนักงานสาธารณสุขเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 12
  ผู้ใช้งาน   [ ผู้ใช้งานที่ไม่ได้ Log In ]
หน้านี้ถูกประมวลผลแล้ว 9,453 ครั้ง นับจาก 1 ตุลาคม 2556
Copyright © 2013 [Version : 1.0]