แบบอาคาร (สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12)

แบบที่ 9217-อาคารโรงครัว โรงอาหาร เป็น คสล. 2 ชั้น จำนวน 42 แผ่น
Download
แบบที่ 9555-อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว) จำนวน 28 แผ่น
Download
แบบที่ 9555+อส.ข.354-ส.ค.-55+อส.ก.140-ส.ค.-52+อส.21-พ.พ.-55-อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง จำนวน 28 แผ่น
Download
แบบที่ 5338-32+ข.52-ก.พ.-34-อาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8จำนวน 9 แผ่น+3437
Download
แบบที่ 5338(2532)อาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8จำนวน 9 แผ่น
Download
แบบที่ 5337-32+ข52-ก.พ.-34-บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)
Download
แบบที่ 5337-32+ข52-ก.พ.-34+ก.23ม.ค.43+ก.21-ก.พ.-55-บ้านพักราชการะดับ 5-6
Download
แบบที่ 3130(2526)-ตึกคนไข้นอก(OPD) (เอกสารเลขที่ ข 181 ส.ค 2528) 2 แผ่น
Download
แบบที่ 3852(2536)-อาคารพักพยาบาล 20 ห้อง (10ครอบครัว) จำนวน 10 แผ่น
Download
แบบที่ 10746-แบบสถานีนามัย จำนวน 37 แผ่น
Download
แบบที่ 8732-อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ
Download
แบบที่ 8732+อส.ก.53-ม.ค.53+อส.ก.21-ก.พ.-55-อาคารที่ทำการสาธารสุขอำเภอ จำนวน 10 แผ่น
Download
แบบที่ 6580-อาคารกายภาพบำบัด จำนวน 14 แผ่น
Download
แบบที่ 7919-อาคารผู้ป่วย 60 เตียง จำนวน 29 แผ่น
Download
แบบที่ 8079-อาคารพักแพทย์ (12ครอบครัว) จำนวน 16 แผ่น
Download
แบบที่ 8728-อาคารอุบัติเหตุ จำนวน 57 แผ่น
Download
แบบที่ 8821-อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย(4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง) จำนวน 51 แผ่น
Download
แบบที่ 9540-อาคารโรงซักฟอกจ่ายกลาง จำนวน 42 แผ่น
Download
แบบที่ 9543-อาคารโรงซ่อมบำรุง-พัสดุ จำนวน 40 แผ่น
Download
แบบที่ 9637-อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์(แบบแพทย์แผนไทย) จำนวน 35 แผ่น
Download
แบบที่ 9728-อาคารแพทย์แผนไทย
Download
แบบที่ 10591-อาคารทันตกรรมและแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น
Download
แบบที่ 2731(2530)อาคารตึกคนไข้ 30 เตียง(เอกสารเลขที่ ข.182 ส.ค 2528) 1 แผ่น
Download
แบบที่ 7006(2532)โรงรถ 1 แผ่น
Download
แบบที่ กรมทรัพยากรน้ำ
Download