Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เอกสาร CIO
ดาวน์โหลดเอกสาร งานแผนงานและยุทธศาสตร์
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรอง (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 4
PA 2561 house model และ action plan 2561 NEW
แบบฟอร์มงบลงทุน และแนวทางคำของบลงทุนปีงบประมาณ 2562 NEW
แบบฟอร์มรายงานเงินค่าเสื่อม ปี 2561 NEW
แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง NEW
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 (งบบูรณาการ) NEW
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 (งบปกติ) NEW
เอกสาร เรื่อง "การจัดทำ Action Plan ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561"
การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบดำเนิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และการจัดทำคำของบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามภารกิจพื้นฐาน/ตามยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข NEW
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรอง (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 3
1.รายงานมาตรการ/โครงการ และรายงานผลการดำเนินงานรองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
- แบบฟอร์มการเขียนมาตรการ
- แบบฟอร์มรายงาน
2.รายงานผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3.แบบรายงานการจัดกิจกรรมฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปี 2560
บันทึกข้อความ ลงนามในโครงการ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2560
ใบงวด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 (งบบริหารสำนักงานเขต)
ใบงวด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 (งบ ชายแดนภาคใต้)
ใบงวด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 (งบ สป.สธ)
ใบงวด การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบเคลื่อนเพื่อความปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพระดับเขต
ใบงวดบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข
ปฏิทินการดำเนินโครงการ
เอกสารสัญญายืมเงินราชการ (กระดาษหน้า-หลัง)
แนวปฏิบัติในการจัดทำโครงการ ตามแผนปฏิบัติการเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แบบฟอร์มบทสรุปผู้บริหาร เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แบบฟอร์มโครงการ ขอรับรองการสนับสนุนงบประมาณ สป.สข(PPA)เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แบบฟอร์มโครงการ เขตสุขภาพที่ 12 ปีบงประมาณ พ.ศ.2560
แผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2560
หนังสือ สธ 0248/ว423 เรื่อง ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2560
แบบฟอร์มรายงานโครงการที่ต้องเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2560
ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการที่ผ่านการอนุมัติ
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2560และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระดับเขต ปี 2561
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมร่วมภาคใต้ ปีงบประมาณ 2560
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
โครงการอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติในการบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การพัสดุฉบับใหม่ พ.ศ.2560 และการจัดการประโยชน์ซับซ้อน
โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง ระยะที่ 2 เขตสุขภาพที่ 12
โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประครองเขตสุขภาพที่ 12
โครงการควบคุมตอบโต้เพื่อยับยั้งการระบาดของไข้มาลาเรียในพื้นที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยใน 3 จังหวัดชายแดนและบางอำเภอในจังหวัดสงขลา
โครงการหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล
CH6020_L5605 โครงการปฐมนิเทศและการสัมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่บรรจุใหม่
CH6034_02_L5633โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดการความรู้ KM
SP6012_L5633โครงการประชุมเชิงวิชาการ ONE DAY WORK SHOP SURGERY
SP6004_L5633โครงการลดอัตราป่วยและตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
CH6034_L5633โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ(information Technology it)(KM,R2R&Innovation)
CH6022_05_L5605จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีตามพรบพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
CH6020_L5605โครงการปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับแพทย์ทันตแพทย์และเภสัชที่บรรจุใหม่
SP6017_L5633โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพองค์รวมฯ
CF6028_L5633โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่12
CF6032_L5633โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 12
CH6021_L5633โครงการ การประเมินผลงานวิชาการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้นของบุคลากรในเขตสุขภาพที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2560
CH6022_03_L5605โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องมือฯ
CH6022_04_L5605 โครงการอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสีฯ
CH6022_08_L5605 โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ(นักเทคนิคการแพทย์)
CH6033_01_L5633 โครงการพัฒนาคุณภาพงานประจำสู่งานวิจัย (R2R)
CH6033_03_L5633 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนางานประเมิณเทคโนโลยีด้านสุขภาพฯ
CH6034_02_L5633โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดการความรู้ฯ
CH6034_03_L5633 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักจัดการความรู้(KM Coach)
CI6030_L5633โครงการประกวดจังหวัดดีเด่นคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 2560
CI6031_L5633โครงการ KPI Monitoring เขตสุขภาพที่ 12
SH6001_L5605โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ฯ
SH6002_L5605 โครงการเพิ่มการเข้าถึงการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อน
SH6003_L5633โครงการอาหารทอดและอาหารที่มีข้อเสี่บงปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 12
SH6025_L5633_L5605 โครงการสถานบริการได้มาตรฐานเพื่อบริการอนามัยแม่และเด็กที่มีคุณภาพ
SH6026_L5605โครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจ นักเรียนสดใส ฉลาดแข็งแรงฯ
SH6027_L5633โครงการประชุม DOTS Meeting และติดตามผลการดำเนินงานวัณโรคในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12
SP6005_L5633โครงการควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย
SP6006_L5633โครงการเฝ้าระวังและสร้างความตื่นตัวต่อโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ
SP6007_L5605โครงการพัฒนากิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันฯ
SP6009_L5605โครงการบูรณาการบำบัดผู้ติดบุหรี่ฯ
SP6010_L5605โครงการจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยศาสตร์มณีเวช เขตสุขภาพที่ 12
SP6011_L5605โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการใช้ยาสมเหตุสมผลในสถานพยาบาล เขตสุขภาพที่ 12
SP6014_L5633 โครงการพัฒนาแนวนางการปฏิบัติการกรณีอุบัติภัยทางทะเลฝั่งอันดามัน ฯ
SP6015_L5605 โครงการ SAFETY FIRST TRIAGE FAST สาขาอุบัติเหตุฯ
SP6029_L5633 โครงการประชุมเครือข่ายและคณะทำงานการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย

 

 

Copyright © fm1951@hotmail.com  All rights are reserved