Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เอกสาร CIO
ดาวน์โหลดเอกสาร งานแผนงานและยุทธศาสตร์
 
เอกสาร เรื่อง "การจัดทำ Action Plan ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561"
การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบดำเนิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และการจัดทำคำของบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามภารกิจพื้นฐาน/ตามยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรอง (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 3
1.รายงานมาตรการ/โครงการ และรายงานผลการดำเนินงานรองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
- แบบฟอร์มการเขียนมาตรการ
- แบบฟอร์มรายงาน
2.รายงานผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3.แบบรายงานการจัดกิจกรรมฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปี 2560
บันทึกข้อความ ลงนามในโครงการ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2560
ใบงวด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 (งบบริหารสำนักงานเขต)
ใบงวด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 (งบ ชายแดนภาคใต้)
ใบงวด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 (งบ สป.สธ)
ใบงวด การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบเคลื่อนเพื่อความปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพระดับเขต
ใบงวดบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข
ปฏิทินการดำเนินโครงการ
เอกสารสัญญายืมเงินราชการ (กระดาษหน้า-หลัง)
แนวปฏิบัติในการจัดทำโครงการ ตามแผนปฏิบัติการเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แบบฟอร์มบทสรุปผู้บริหาร เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แบบฟอร์มโครงการ ขอรับรองการสนับสนุนงบประมาณ สป.สข(PPA)เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แบบฟอร์มโครงการ เขตสุขภาพที่ 12 ปีบงประมาณ พ.ศ.2560
แผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2560
หนังสือ สธ 0248/ว423 เรื่อง ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2560
แบบฟอร์มรายงานโครงการที่ต้องเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2560
ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการที่ผ่านการอนุมัติ
 
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมร่วมภาคใต้ ปีงบประมาณ 2560
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
โครงการอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติในการบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การพัสดุฉบับใหม่ พ.ศ.2560 และการจัดการประโยชน์ซับซ้อน
โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง ระยะที่ 2 เขตสุขภาพที่ 12
โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประครองเขตสุขภาพที่ 12
โครงการควบคุมตอบโต้เพื่อยับยั้งการระบาดของไข้มาลาเรียในพื้นที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยใน 3 จังหวัดชายแดนและบางอำเภอในจังหวัดสงขลา
โครงการหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล
CH6020_L5605 โครงการปฐมนิเทศและการสัมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่บรรจุใหม่
CH6034_02_L5633โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดการความรู้ KM
SP6012_L5633โครงการประชุมเชิงวิชาการ ONE DAY WORK SHOP SURGERY
SP6004_L5633โครงการลดอัตราป่วยและตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
CH6034_L5633โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ(information Technology it)(KM,R2R&Innovation)
CH6022_05_L5605จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีตามพรบพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
CH6020_L5605โครงการปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับแพทย์ทันตแพทย์และเภสัชที่บรรจุใหม่
SP6017_L5633โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพองค์รวมฯ
CF6028_L5633โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่12
CF6032_L5633โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 12
CH6021_L5633โครงการ การประเมินผลงานวิชาการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้นของบุคลากรในเขตสุขภาพที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2560
CH6022_03_L5605โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องมือฯ
CH6022_04_L5605 โครงการอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสีฯ
CH6022_08_L5605 โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ(นักเทคนิคการแพทย์)
CH6033_01_L5633 โครงการพัฒนาคุณภาพงานประจำสู่งานวิจัย (R2R)
CH6033_03_L5633 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนางานประเมิณเทคโนโลยีด้านสุขภาพฯ
CH6034_02_L5633โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดการความรู้ฯ
CH6034_03_L5633 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักจัดการความรู้(KM Coach)
CI6030_L5633โครงการประกวดจังหวัดดีเด่นคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 2560
CI6031_L5633โครงการ KPI Monitoring เขตสุขภาพที่ 12
SH6001_L5605โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ฯ
SH6002_L5605 โครงการเพิ่มการเข้าถึงการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อน
SH6003_L5633โครงการอาหารทอดและอาหารที่มีข้อเสี่บงปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 12
SH6025_L5633_L5605 โครงการสถานบริการได้มาตรฐานเพื่อบริการอนามัยแม่และเด็กที่มีคุณภาพ
SH6026_L5605โครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจ นักเรียนสดใส ฉลาดแข็งแรงฯ
SH6027_L5633โครงการประชุม DOTS Meeting และติดตามผลการดำเนินงานวัณโรคในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12
SP6005_L5633โครงการควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย
SP6006_L5633โครงการเฝ้าระวังและสร้างความตื่นตัวต่อโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ
SP6007_L5605โครงการพัฒนากิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันฯ
SP6009_L5605โครงการบูรณาการบำบัดผู้ติดบุหรี่ฯ
SP6010_L5605โครงการจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยศาสตร์มณีเวช เขตสุขภาพที่ 12
SP6011_L5605โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการใช้ยาสมเหตุสมผลในสถานพยาบาล เขตสุขภาพที่ 12
SP6014_L5633 โครงการพัฒนาแนวนางการปฏิบัติการกรณีอุบัติภัยทางทะเลฝั่งอันดามัน ฯ
SP6015_L5605 โครงการ SAFETY FIRST TRIAGE FAST สาขาอุบัติเหตุฯ
SP6029_L5633 โครงการประชุมเครือข่ายและคณะทำงานการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย

 

 

Copyright © fm1951@hotmail.com  All rights are reserved