แบบประเมินประสิทธิภาพการเงิน


NBS finanalyse 2558V5_280559
คู่มือการตรวจสอบบัญชีสำหรับหน่วยบริการ สป.
ชุดที่ 1 ข้อมูลจากหน่วยรับตรวจ
ชุดที่ 2 ข้อมูลจากหน่วยรับตรวจ
ชุดที่ 3 แบบประเมินคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ
ชุดที่ 4 แบบประเมินธรรมาภิบาล (ใหม่ล่าสุด)