นางสาวภาวนา อำนวยตระกูล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ


นางสาวณัฎฐิรา ลาภวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุข