นางกรจะณา สัตยชิติ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ


นางเสาวณี วาสประสงค์

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นางสาววิไลรัตน์ พรหมมณี

นักจัดการงานทั่วไป