นายจิรวิทย์ มากมิ่งจวน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ


นายนราธิป จันทรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุกฤตา หนูเอียด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนางสาววราภรณ์ เส็นสมมาตร


นักวิชาการสาธารณสุข ช่วยราชการ ศบ.สต.