นายจิรวิทย์ มากมิ่งจวน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ


นายนราธิป จันทรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววราภรณ์ เส็นสมมาตร

นักวิชาการสาธารณสุข