นายพฤทธิ์ ไชยเหมวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


นางสาวอัลย์ลิกา สุขสวัสดิ์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวสุภัทรา บัลลัง

นักทรัพยากรบุคคล