พญ.พรรณพิมล วิปุลากร

ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 12


นายแพทย์ยอร์น จิระนคร

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12


นายแพทย์สุภาพ ไพศาลศิลป์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12


นายแพทย์สิทธิภัทร์ รุ่งประเสริฐ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

นายแพทย์ศักดา อัลภาชน์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

นางสุนันทา กาญจนพงศ์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง

เภสัชกรประเวศ หมีดเส็น

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง


เขตสุขภาพที่ 12